Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Informacje o MTO

Znaleziono ptaka

DZIKA KLINIKA

Tu dzwoń gdy znajdziesz ptaka:

Fundacja Dzika Klinika

Centrum pomocy dla dzikich zwierząt

tel. 790-369-936

mail: biuro@dzikaklinika.com

www.dzikaklinika.com

Poczta

Notowanie obserwacji w terenie

PDF Drukuj Email

SYMBOLE I SKRÓTY PROPONOWANE DO UŻYCIA W CZASIE NOTOWANIA OBSERWACJI W TERENIE

Lokalizacja ptaków
W czasie zapisu wzdłuż trasy przejścia lub na jakiejś powierzchni, np. na terenie stawów zalecamy stosowanie w notatniku poniższych oznaczeń:
L (lewy), P (prawy) - brzeg rzeki, po której stronie rzeki przebywał ptak,
W - "wody" - ptak na lustrze wody rzeki lub zbiorniku
Ł - "łacha, wyspa", ptaki przebywające na wyspach i łachach
S - ptaki przebywające na starorzeczach lub stawkach przy rzece
R - ptaki przebywające na rozlewiskach, np R-19

Liczba ptaków
skrót "ok" - jeśli widzimy wszystkie ptaki w stadzie i szacujemy ich liczbę, używamy skrótu "ok" (około), np. tracz nurogęś - ok-20.
skrót "cn" - gdy nie widzimy wszystkich ptaków stosujemy skrót "cn" (co najmniej), np. bogatka-cn-8. Oznacza to, że widzieliśmy tylko 8 bogatek, ale stado na pewno było liczniejsze.

Oddzielanie zapisów
"," - przecinkiem oddzielamy w notesie zapisy pojedynczych osobników i stad, np. gawron - 1, 15, 23, 7, krzyżówka - 2(samiec + samica), 5 samiec
"+" - plusem łączymy zapisy osobników różnej płci, wieku lub gatunku w tym samym stadzie, np. gawron - ok-120 + kawka - 14, krzyżówka - 2 samiec + 3 samica
"[ ]" - klamrą łączymy zapisy stad w rozproszeniu powstałym prawdopodobnie w wyniku rozbicia stada dużego na mniejsze grupy (gdy tak uważamy), np. łyska - [2,5,18,1,3,21,6]

Stwierdzenia ptaków
> = samiec
+ = samica

pull - pisklę

juv - młody ptak po opuszczeniu gniazda, do czasu zmiany upierzenia na szatę immaturalną (przeddorosłą), zwykle ma to miejsce późnym latem i wczesna jesienią

im = ptak młodociany (immaturus) - w upierzeniu młodocianym
ad = ptak dorosły (adultus)
ad-god = ptak dorosły w szacie godowej
ad-spocz = ptak w szacie spoczynkowej
1x2 - para gatunku, u którego nie rozpoznajemy płci obu osobników z pary zapisujemy - 1x2, np. perkoz dwuczuby - 7+3x2 - oznacza "siedem perkozów dwuczubych w stadzie i trzy pary"
1 (> + +) - gatunek, u którego można odróżnić samca i samicę, np. krzyżówka 12 samiec + 9 samica + 5 ( samiec + samica)
M - samce wykazujące zachowanie terytorialne], jak śpiew, toki lub inne zachowania mogące wskazywać na zajęcie terytorium, oznaczamy nie znaczkiem >, a literą - M. Oznaczenie "M" należy stosować niezależnie od tego, czy wydaje się nam, że jest to ptak przelotny czy samiec, który już zajął terytorium lęgowe. Nie starajmy się interpretować zachowania samca, a jedynie zanotować go zgodnie z przyjętym kryterium.
stwierdzenia jednoczesne - np. słyszymy jednocześnie 2 samce piecuszka na prawym brzegu i 1 samca na lewym brzegu, zapisujemy: piecuszek - P-2M+L-1M. Z kolei rokitniczka - IV - 2M + V - 2M oznacza śpiewające samce rokitniczki stwierdzone równocześnie na stawie nr IV i V.
stwierdzenia kolejne, następcze - jeśli nie było możliwe wykluczenie, że dany ptak przeleciał na nowe miejsce i tam śpiewał, czyli mógł być liczony podwójnie, to zapis trzech stwierdzeń śpiewających piecuszków powinien wyglądać następująco: piecuszek - P-1M, P-1M, L-1M
"gł" (głos) - jeśli ptaka rozpoznano i zlokalizowano wyłącznie po głosie, np. kos - 1 gł
(z) - ptak niepokojący się, np. wskazuje na obecność gniazda, np. czajka - 2 (z)
Uwaga! Stwierdzone śpiewające samce oznaczamy symbolem "M", a nie "gł".
(mat) - ptak z materiałem na gniazdo, "mat" (materiał), np. remiz - 1 (mat).
(pok) - ptak z pokarmem niesionym do gniazda lub piskląt poza gniazdem, "pok"(pokarm), np. sroka - 1 (pok).
gn-wb - gniazdo w budowie (ptak budujący gniazdo, niosący materiał do gniazda), stwierdzenie obecności budowanego gniazda, np. remiz - 1gn-wb + 1
gn - gniazdo, nie ustalono czy zajęte czy w budowie
gn-zaj - gniazdo zajęte (ptaki dorosłe przy gotowym gnieździe, są jaja, pisklęta).

Gniazdowniki - pisklęta w gnieździe
pul-A - pisklę ślepe, gołe lub pokryte puchem
pul-B - pisklę już widzi, pałki lotek wychodzą lub już wyrośnięte, z pałek mogą wychodzić już pióra
pul-C - pióra wyrosły już na tyle, że pokrywają pisklę częściowo lub całkowicie
podlot - pisklę poza gniazdem całkowicie pokryte piórami, ale jeszcze słabo latające, w upierzeniu często widać jeszcze resztki piór puchowych.

Zagniazdowniki - pisklęta w gnieździe lub poza gniazdem
pul-A - pisklę świeżo po wykluciu lub najwyżej w wieku kilku dni
pul-B - pisklę nie większe niż połowa wielkości ptaka dorosłego
pul-C - pisklę zbliżone wymiarami do ptaka dorosłego, często można zauważyć, że wyrastają już pióra okrywowe.

Przelatujące - fakt przelotu ptaków zawsze notujemy w nawiasie za liczbą ptaków. Stosujemy skróty:
(N) - północ (North), (S) - południe (South),
(W) - zachód (West), (E) - wschód (East),
(NW) - północny-zachód, (NE) - północny-wschód,
(SW) - południowy-zachód, (SE) - południowy-wschód. Np. zapis: szpak - ok. 220 (SW) oznacza przelot około 220 szpakóww kierunku południowo-zachodnim.
(^) - oznacza przelot ptaków nie wędrujących, a jedynie przemieszczających się prawdopodobnie na niewielki dystans. Np. rybołów - 1 (^).
(?) - oznacza ptaka krążącego, np. myszołów zwyczajny - 1 (?)

 
 
free pokereverest poker revie