Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Informacje o MTO

Znaleziono ptaka

DZIKA KLINIKA

Tu dzwoń gdy znajdziesz ptaka:

Fundacja Dzika Klinika

Centrum pomocy dla dzikich zwierząt

tel. 790-369-936

mail: biuro@dzikaklinika.com

www.dzikaklinika.com

Poczta

Atlas - Zespół autorów

PDF Drukuj Email

Atlas ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej 2014 - 2018

Powołanie zespołu autorskiego

Zespół autorów tego opracowania książkowego zawiązuje się już teraz w celu sprawnego zbierania i opracowywania danych terenowych oraz napisania tekstów gatunkowych.

Do zespołu autorskiego może zgłosić się każda pełnoletnia osoba, która spełni poniżej przedstawione warunki:

- zadeklaruje chęć opracowania danych i napisania tekstu przynajmniej do jednego gatunku;

- skontroluje przynajmniej 2 pola atlasowe 1 zadeklarowany gatunek (szczegóły poniżej);

- na bieżąco będzie sprawdzać materiały obserwacyjne wprowadzone do Bazy obserwacji Atlasu zgodnie z ustalonymi wytycznymi (szczegóły poniżej);

- będzie pisać tekst/teksty dotyczące zadeklarowanych gatunków zgodnie z podanymi wytycznymi i w podanych terminach;

- będzie potrafiła skorzystać z literatury anglojęzycznej dotyczącej zadeklarowanego gatunku/gatunków.

Osoby zgłaszające chęć napisania tekstu gatunku/gatunków powinny wypełnić i przysłać załączoną deklarację (w załączeniu).

 

Wkład autorów w prace terenowe:

By móc zgłosić akces do opracowania materiałów i napisania tekstu 1 gatunku trzeba w ciągu 4 lat badań skontrolować 2 pola atlasowe w pełnym wymiarze w okresie lęgowym i w okresie zimowym. Oznacza to, że jedno pole trzeba odwiedzić 3 razy w tym samym sezonie lęgowym  (IV, V, VI) i zimowym (XII, I, II) oraz dwukrotnie wykonać liczenia na tym polu w okresie lęgowym na dwóch trasach o długości 1 km, standardowych transektów oraz jedno liczenie wg przyjętej metodyki w styczniu.

Deklarując większą liczbę gatunków trzeba odpowiednio więcej zadeklarować pól atlasowych do kontroli.

Przesłane deklarację będą rozpatrywane i zatwierdzane przez Zespół Koordynujący.

 

Praca autorów tekstów gatunkowych

Autor na bieżąco śledzi postępy wprowadzania danych o danym gatunku i weryfikuje ich poprawność (w razie potrzeby kontaktuje się z autorami obserwacji).

Autor gromadzi komplet literatury o gatunku o jakim będzie pisał tekst:

- wszystkie pozycje bibliograficzne z obszaru badań (nawet najstarsze) i udostępnia je do zamieszczenia na stronie MTO (pdf) oraz do prowadzonego na potrzeby Atlasu wykazu bibliografii;

- wszystkie syntetyczne informacje dotyczące terenów sąsiednich i całego kraju;

- wszelkie dostępne publikacje dotyczące preferencji siedliskowej zadeklarowanego gatunku, ocen populacji, wyniki badań ilościowych (powierzchnie, transekty itp.), trendy liczebności,  metody wykrywania gatunku.

Gromadzi dokumentację fotograficzną przydatną do publikacji w Atlasie (zdjęcia gatunku, siedlisk), np. publikowane na liście dyskusyjnej Region, przez kontakt z osobami z różych stron obszaru badań.

Co roku do końca października (z okresu lęgowego) i do końca marca (z okresu zimowego) przygotowuje raport o stanie zbadania gatunku, w którym podaje ocenę rozpoznania rozmieszczenia, ilości danych o zagęszczeniach gatunku, potrzeby dalszych badań, problemy metodyczne, inne (wg gotowych schematów przygotowanych przez Zespół Koordynujący).

 

W kolejnych latach trwania projektu Autor, zgodnie z wytycznymi Zespołu Koordynującego, przygotowuje wstępny tekst gatunku obejmujący:

- opis siedlisk zajmowanych przez gatunek;

- opis rozmieszczenia gatunku w obszarze badań;

- wykaz zagęszczeń gatunku uzyskanych we wszystkich badaniach metodą kartograficzną, transektową, innymi metodami;

- ocena trendów liczebności na podstawie MPPL  i innych danych - dla całego regionu, oraz w miarę możliwości osobno dla  Wyż. Małopolskiej, Podkarpacia i Karpat;

- ocenę populacji lęgowej z rozbiciem na Wyż. Małopolska, Podkarpacie i Karpaty (dotychczasowa i obecnie proponowana).

 

Przewidujemy każdego roku jesienią konferencję autorów atlasu przedstawiającą wyniki prac terenowych z okresu lęgowego

 - referaty ogólne i grup tematycznych

- postery

- publikacje  w "Pomurniku" i innych czasopismach

- publikacje  w "Pomurniku" i innych czasopismach

- wydawanie internetowego biuletynu Atlasu

 

Przewidujemy każdego roku w końcu marca konferencję autorów atlasu przedstawiającą wyniki prac terenowych z okresu zimowego.

 

Przewiduje się powołanie grup roboczych do grup gatunków i siedlisk

 

grupy gatunków:

- sowy

- szponiaste

- czaple, bociany

- łabędzie, gęsi, kaczki, perkozy, chruściele

- siewkowe

- dzięcioły

- gołębie

- ptaki terenów rolniczych - liczenia na transektach i powierzchniach

- ptaki terenów leśnych, zadrzewionych  - liczenia na transektach i powierzchniach

 

Przewiduje się powołanie grup lokalnych do zbadania określonych terenów

- szczególnie:

         - kompleksów stawów i in. zbiorników

         - terenów leśnych

         - dolin rzecznych

 

We wszelkich sprawach związanych z chęcią uczestnictwa w zespole autorskim Atlasu należy kontaktować się na adres mail'owy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Kraków, 02.05.2014 r.             

                                                                       W imieniu Zespołu Koordynującego

Wiesław Król, Kazimierz Walasz, Tomasz Wilk

 
 
free pokereverest poker revie